Winter/Water 2008 Vol. 16, No. 2

Winter/Water 2008 Vol. 16, No. 2
  Code: 08-2
  Price: $19.00
  Shipping Weight: 1.00 pounds
  Quantity in Basket: None
  Infertility
  - Dean Scarpinato, LAc, Astrologer
  Effect of Electroacupuncture on the Immnoreactivity of Focal Cutaneous Opioid Receptor Immunoreation-Positive Fibers in Adjuvant Arthritic Rats
  - Peng Bin, Li Man, Liu Fei, Li Juan, Han Ying, Yang Zhao-dong, Xiao Yang, Liu Jang and Shi Jing
  Effect of Chinese Herbs of Shenghe Powder on Proliferation and Apoptosis of Hepatocellular Carcinoma SMMC-7721 Cells
  - Yue-Sheng Xia, Jian-Hua Wang, Zeng-Xia Hou, and Xue-Jun LI
  Cancer and Pulse Diagnosis
  - James Ramholz, Dip Ac, OMD
  Quantity: