Winter/Water 2009 Vol. 17, No. 2

Winter/Water 2009 Vol. 17, No. 2
  Code: 09-2
  Price: $19.00
  Shipping Weight: 1.00 pounds
  Quantity in Basket: None
  Quantifying Intuition: Psychoneuroimmunology
  and Qi Qong

  - Lauren L. Phillips, RN, MSN
  Effects of the TCM Formulation "Wang's Juemingjing Extract" in the treatment of Diabetes Mellitus
  - Xianen WAng, Weichuan Lu, Guangying Huang, Fuer Lu, Qingnian Tu, Bingkun He, Qianbing Zhang, Yoshiyuki Takei, Tatsuo Ogihara, and Nobuhiro Sato
  Quantity: